Regioprotocollen

Een belangrijke verantwoordelijkheid van het Netwerk Geboortezorg is om het tot stand komen van regionale protocollen te ondersteunen en de implementatie te bevorderen. Hieronder vind je alle regioprotocollen die tot nu toe zijn geaccordeerd.

 

protocol COVID-19; zwangerschap, partus, kraambed en neonaat

Dit protocol is afgestemd met vertegenwoordigers van zorginstellingen in de regio Noordwest Nederland, zoals omschreven in de eerste paragraaf van het document. Gezien de bijzondere omstandigheden heeft het niet de gangbare stappen voor ontwikkeling van een regioprotocol binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (NWNL) doorlopen. Indien nieuwe versies beschikbaar komen zal dit Netwerk helpen die voor de regio te ontsluiten. Huidige versie: 9 april 2020

 

Regioprotocol Acute Prehospitale Verwijzingen:

 • Deze richtlijn bestaat uit een flowchart welke u zo snel mogelijk de juiste manier van verwijzen laat zien.


Regioprotocol Partus Prematurus:  

 • Doel:  Dit regioprotocol behandelt de zorg rondom een spontane vroeggeboorte van een eenling. In dit protocol wordt niet de zorg rondom vrouwen met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis besproken, de iatrogene vroeggeboorte bij maternale of foetale problematiek of de vroeggeboorte bij vrouwen met een meerlingzwangerschap. Voor deze groepen vrouwen kan, bij afwezigheid van regioprotocollen, dit protocol voorlopig deels leidend zijn in toepasselijke condities.
 • Achtergrond:  Spontane vroeggeboorte is een omvangrijke complicatie binnen de obstetrie. In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren voor 37 weken, waarvan 1500 door spontane vroeggeboorte voor 32 weken. Daarmee is spontane vroeggeboorte in Nederland de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit, en ook van complicaties op de lange termijn van het kind.
 • Addendum: Het regio protocol partus prematurus is gereviseerd. Het oorspronkelijke regio protocol dateert al uit 2006. Updates waren er in 2009 en in 2014, in 2014 in multidisciplinair verband in het kader van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland. De revisies van oktober 2019 zijn onder andere de volgende:

-        De gemaakte afspraken van de NICUs van het Amsterdam UMC, de regionale kinderartsen en de Ambulance dienst in 2019 over het beleid bij dreigende vroeggeboorte in een regioziekenhuis en het transport van de zwangere vrouw zijn als aparte paragraaf opgenomen.

-        De indicatie voor weeënremming is gewijzigd. Weeënremming wordt alleen standaard gegeven bij een dreigende vroeggeboorte met een zwangerschapsduur tussen 24-30 weken. Voor zwangere vrouwen met een dreigende vroeggeboorte tussen 30-34 weken is er geen bewijs vanuit de literatuur dat weeënremming de neonatale uitkomst verbetert. Deze vrouwen dienen te worden gecounseld over de landelijke consortium APOSTEL 8 studie, conform het advies van de NVOG. Bij geen consent APOSTEL 8 studie, krijgt de zwangere vrouw alleen corticosteroïden zonder weeënremming.

       De keuzehulp extreme vroeggeboorte is ingevoegd voor de counseling bij extreme vroeggeboorte. 

-        Bij geen deelname aan de QP studie is het afkappunt van de cervixlengte veranderd van 20 naar 25 mm om bij een zwangerschapsduur < 23.5 weken vaginaal progesteron (200 mg 1 dd) voor te schrijven. 

-        Beleid bij GBS dragerschap is aangepast nav de recente richtlijn (Richtlijn Preventie en behandeling van early onset neonatale infecties, 2017). Bij risicofactoren voor Groep B streptokokken (GBS-dragerschap, eerder kind met GBS sepsis of een asymptomatische bacteriurie of urineweginfectie met GBS in huidige zwangerschap (dus positieve urinekweek ongeacht aantal CFU’s/mL en ongeacht behandeld in zwangerschap of niet) of onbekend GBS dragerschap en partus prematurus (< 37 weken) en langdurig gebroken vliezen (> 18 uur) dan indicatie profylactisch antibiotica iv indien evident in partu ter preventie van een early onset neonatale sepsis. Overweeg GBS profylaxe bij onbekend GBS dragerschap en partus prematurus (< 37 weken).

-        Medicatie beleid: Ketensin is niet meer beschikbaar, MgSO4 kan over een lijn met penicilline iv ikv GBS profylaxe. Indomethacine (®Indocid) kan op indicatie worden voorgeschreven bij een zwangerschapsduur minder dan 30.0 weken kortdurend (max 3 dgn) en niet meer dan 150 mg/24 uur.

-         Links, richtlijnen en nota’s zijn geupdate.

 

Regioprotocol Preventie Spontane Vroeggeboorte 

 • Doel: Spontane vroeggeboorte is een multifactoriële aandoening waarbij er verschillende oorzaken kunnen leiden tot de vroeggeboorte. Ook zijn er meerdere risicofactoren bekend. Een structurele implementatie van identificatie van risicofactoren en vervolgens behandeling van deze factoren kunnen leiden tot een afname van de incidentie van spontane vroeggeboorte in de regio NoordWest Nederland.
 • Achtergrond: In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren voor 37 weken, waarvan 1500 door spontane vroeggeboorte voor 32 weken. Daarmee is spontane vroeggeboorte in Nederland de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit, en ook van complicaties op de lange termijn van het kind.

 

Regioprotocol Hypertensieve Aandoeningen van de Zwangerschap V2.0:  

 • Doel: Dit regioprotocol behandelt de zorg rondom een vrouw met (verdenking op) hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Tevens in appendix een voorbeeld van een uitgewerkt volledig ziekenhuisprotocol, dat centra naar gelang hun eigen situatie kunnen aanpassen.
 • Achtergrond: Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap zijn zeer frequent en genereren een belangrijke stroom verwijzingen tussen de diverse betrokkenen in de zorg voor deze zwangeren. Gezien de belangrijke associaties met maternale en perinatale morbiditeit en mortaliteit is het zeer relevant deze verwijzingen goed te definiëren.

 

Regioprotocol Zwangerschapsdiabetes (GDM) Screening, diagnostiek en beleid:  

 • Doel: Dit regioprotocol behandelt de screening op zwangerschapsdiabetes (GDM) en de diagnostiek en zorg voor zwangeren en kraamvrouwen met bewezen GDM.
 • Achtergrond: GDM is een aandoening met een stijgende incidentie, zowel in Nederland als wereldwijd. Het ziektebeeld is geassocieerd met een verhoogde morbiditeit voor moeder en kind. Er bestaat een duidelijke samenhang met de groeiende incidentie van obesitas.
 • Addendum: Een kleine werkgroep met vertegenwoordiging van diverse disciplines heeft de versie uit 2014 kritisch besproken en op enkele punten herzien. Dat betreft m.n. de wijze van bloedafname bij de OGTT (intraveneus i.p.v. capillair, 3 i.p.v. 2 metingen) en bijbehorende afkapwaarden (samenhangend met Tango DM), echoscopische follow-up van de foetale groei en indicatiestelling voor inleiding.  

 

Protocol Vitaal Bedreigde Neonaat

 • Mede dankzij uw aller inspanningen kunnen we u hierbij informeren dat alle partijen (meldkamers, ambulancediensten, kinderartsen en SEH’s) in Noord-Holland en Flevoland hebben bevestigd klaar te zijn voor invoering van het protocol Vitaal Bedreigde Neonaat. 

 

Regioprotocol Obesitas en Zwangerschap :

 • Doel: Uniformeren en evidence-based maken van de zorg voor zwangeren met obesitas.
 • Achtergrond: Overgewicht en obesitas in de zwangerschap is een groeiend probleem: Onder vrouwen is de prevalentie van obesitas in ons land gestegen van 6% in 1981 naar 12% in 2004.
   

Beschrijving zorgketen 1e lijn bij depressie in de zwangerschap en of in de kraamperiode 

 • Doel: Handvaten geven aan de 1e lijn bij de begeleiding van vrouwen die ofwel depressief worden in de zwangerschap of vrouwen die al depressief zijn met psychofarmaca gebruik tijdens de zwangerschap, bevalling als kraamtijd. De zorgketen omvat de huisarts, kraamzorg, JGZ en eerstelijns verloskundige
 • Achtergrond: Twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft een psychiatrische aandoening zoals een (ernstige) depressieve stoornis, een paniekstoornis, een postpartum (na de bevalling) psychose of een postpartum depressie.

 

Regioprotocol schildklierproblematiek

 • Regioprotocol Schildklierproblematiek tijdens de zwangerschap: zwangere, moeder en pasgeborene


Concept Standaard Postpartum Overdracht 

 

Handvat voor het opstellen van een regioprotocol

 • Om de uniformiteit te bewaken werken de werkgroepen met een handvat voor het opstellen van regioprotocollen
Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepenConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten