Evaluatie en monitoring Netwerk Geboortezorg NWNL

Hier vindt u de evaluatie- en monitoringsverslagen van het Netwerk Geboortezorg NWNL
 

Inrichten duurzaam kennisnetwerk in de geboortezorg (2017)

 • Het Athena Instituut heeft een rapport opgesteld over het inrichten van een duurzaam kennisnetwerk in de geboortezorg (2017). Voor de totstandkoming ervan zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van andere regionale consortia en kennisnetwerken (binnen en buiten de geboortezorg), geboortezorgprofessionals en Stuurgroepleden binnen het Netwerk Geboortezorg NWNL. Daarnaast is gebruik gemaakt van literatuur. Het Netwerk Geboortezorg NWNL heeft het rapport gebruikt bij de ontwikkeling van de aangepaste organisatiestructuur van het Netwerk. 
  Het rapport beschrijft een zestal basiselementen voor een duurzaam interprofessioneel kennisnetwerk, welke betrekking hebben op:
       1) een goede coördinator,
       2) missie, visie, doel,
       3) formeel en informeel contact,
       4) bestuursstructuur,
       5) uitvoerders,
       6) inbedding in werkveld.
  Deze basiselementen kunnen op verschillende manieren ingevuld worden, maar het is wel belangrijk om al deze elementen te integreren. 
   

Samenvatting VSV-monitor Netwerk Geboortezorg NWNL 2016

 • Het Athena Instituut monitort en evalueert de activiteiten die binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland worden ondernomen. Voortbouwend op de evaluatieactiviteiten in 2015 zijn in 2016 interviews met zorgverleners gehouden en een vragenlijst afgenomen. In het algemeen blijkt dat het netwerk, en de VSV’s daarin, een duidelijke professionaliseringsslag hebben gemaakt. Het vertrouwen tussen de lijnen, en integratie van de werkwijze, neemt steeds verder toe. Aan de andere kant blijkt dat gesprekken in het VSV over het integraal tarief als uitwerking van een geïntegreerde organisatie deze ontwikkeling ondermijnen. Verder worden de regioprotocollen, als onderdeel van de professionaliseringsslag, goed ontvangen, maar de overlap tussen verschillende protocollen werkt soms verwarrend.

 

Goed op weg

 • In het kader van het monitoren en evalueren van het veld van de geboortezorg binnen Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland zijn begin 2015 26 interviews gehouden met professionals uit 11 verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in de regio. Doel van deze interviews was het krijgen van inzicht in hoe men denkt over de samenwerking in het veld en welke activiteiten regionaal kunnen worden ontplooid om de samenwerking, en daarmee de geboortezorg, verder te verbeteren. In de interviews kwamen vijf onderwerpen aan bod: (1) huidige samenwerking binnen het VSV, (2) huidige samenwerking op de werkvloer, (3) de wensbeelden voor de toekomst, (4) visie op (de activiteiten van) de Stuurgroep, en (5) visie op cliëntenparticipatie.

 

Enquête implementatie regioprotocollen

 • Het Athena instituut heeft de implementatie van onze regioprotocollen Vroeggeboorte, Diabetes Gravidarum, Hypertensie en Acute Prehospitale Verwijzingen geïnventariseerd.
  Van de 68 respondenten geeft een groot deel (79%) aan het belangrijk  te vinden dat  regioprotocollen worden ontwikkeld voor het bevorderen van een goede geboortezorg. De  meerderheid  van  de  respondenten  (>83%)  is  bekend  met  de  protocollen  voor  diabetes,  hypertensie  en  vroeggeboorte.  Met  het  protocol  acute  preā€hospitale  verwijzingen  is  slechts  50,75%  bekend.  Meer  dan  50%  van  de  respondenten werkt  reeds (gedeeltelijk)  met  de  verschillende  protocollen.  Slechts  een  klein  deel  van  de  respondenten  geeft  aan  niet  de  intentie  te  hebben met  het  protocol  te willen  gaan werken  (<5%). Vanuit de resultaten van de survey kan geconcludeerd worden dat VSV’s veelal bekend zijn met de  protocollen  en  bezig  zijn  deze  te  integreren, maar  dat  de  implementatie  nog  niet  volledig  is  ingevoerd.

 

Team Climate Inventory – regioanalyse

 • Alle VSV’s met voldoende respons hebben een rapport van de Team Climate Inventory (TCI) ontvangen. Voor de regio is één analyse gemaakt:
  De afgelopen jaren is steeds meer nadruk gelegd op Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), als instrument om de interprofessionele samenwerking in de geboortezorg te versterken.Om inzicht te krijgen waar het veld staat met betrekking tot deze verandering is een vragenlijst uitgezet onder de leden van deze VSV’s om het (interprofessionele) teamfunctioneren te bepalen.

  Door middel van de Team Climate Inventory (TCI) van Anderson en West zijn vier aspecten voor een goed teamklimaat in kaart gebracht, namelijk: (1) ervaren veiligheid voor participatie, (2) ondersteuning bij innovatie, (3) teamvisie, en (4) taakgerichtheid.De TCI is uitgezet onder alle 18 VSV’s binnen de regio van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland. In totaal hebben 246 geboortezorgprofessionals de vragenlijst ingevuld. De TCI bestaat uit 44 stellingen/vragen, waarbij respondentenantwoord kunnengeven op een schaal van 1 tot 5, variërend van ‘sterk mee oneens’ tot ‘sterk mee eens’. Een 3 geeft ‘neutraal’ aan.De scores op verschillende stellingen samen geven inzicht in de (sub)factoren van een goed teamklimaat.

  Op basis van de TCI kunnen wij niet volmondig stellen dat er een ijzersterk teamklimaat heerst binnen de VSV’s. Wel stellen wij vast dat het teamklimaat gematigd positief is. De respondenten geven het teamfunctioneren van de VSV’s een gemiddelde score van 3,38. Op een aantal deelgebieden is nadrukkelijk progressie te boeken. Op dit moment treffen de VSV-leden elkaar niet vaak informeel, voelen zij zich niet altijd geaccepteerd en begrepen, en wordt spanning tussen teamleden ervaren. Ook worden zwakke punten van het VSV slecht getoetst en zijn er geen duidelijke criteria waaraan VSV-leden proberen te voldoen om de hoogst mogelijke kwaliteit te bereiken als team.

  Positieve bevindingen zijn dat informatie goed gedeeld wordt binnen het VSV en dat VSV-leden het eens zijn met de doelstellingen die zijn ontwikkeld. De VSV-leden staan open voor verandering en werken samen om nieuwe ideeën te ontwikkelen en toe te passen. Voor de teamleden is het belangrijk om een hoge kwaliteit te bereiken en teamleden volgen elkaar kritisch om deze hoge kwaliteit te handhaven.

Gezonde Geboortezorg met de dynamische leeragenda:

Films acute verloskunde

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland heeft in samenwerking met TraumaNet AMC twee films gemaakt om te laten zien hoe de acute zorgketen samenwerkt in geval van een acute verloskundige situatie thuis. Deze films dienen als ondersteuning bij de implementatie van het protocol acute prehospitale verwijzingen.

PRN toestemmingsformulier

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coordinator van het netwerk..

Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepenConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten