Doel: Limburg Obstetric Quality System (LOQS)

Binnen het LOQS worden een 4 tal activiteiten ondernomen met als uiteindelijk doel het terugdringen van perinatale sterfte en - morbiditeit in de Provincie Limburg.

  1. Uniformeren van de inhoud van de verloskundige zorg in Limburg door het maken van zorgpaden (werkafspraken en protocollen) over alle facetten van de verloskundige zorg. De zorgpaden worden ontwikkeld door gemandateerde afgevaardigden uit verloskundige kringen, gynaecologenmaatschappen, klinisch verloskundigen en het samenwerkingsverband Kraamcentra Limburg, aangevuld met een vertegenwoordiger van de Academie Verloskunde Maastricht. Daarnaast vindt uniformeren plaats van de voorlichting die (de nog-niet) zwangeren krijgen ter voorkoming van complicaties in de zwangerschap dan wel afwijkingen bij het kind.
  2. Zorgpaden worden ontsloten na eerste trimester schatting van het verloskundig risico voor moeder en kind door middel van een gemeenschappelijk gebruikt triage-instrument
  3. Gezamenlijke kwaliteit toetsing, studie en kennisoverdracht: de geboden zorg zal geëvalueerd worden door analyse van de verloskundige gegevens in relatie tot perinatale uitkomst en daaropvolgende ontwikkeling vastgelegd in ontwikkelde kwaliteitsindicatoren in het MKD. Om de verloskundige uitkomstresultaten snel en adequaat te meten en het beleid indien noodzakelijk snel te kunnen aanpassen wordt een monitorcommissie ingesteld, bestaande uit een afvaardiging van de hulpverleners, betrokken bij LOQS.
  4. Ontwikkelen van een digitaal integraal transmuraal Moeder en Kind dossier (MKD), bij voorkeur gecombineerd met een Cliënt Informatie Systeem (CIS), om de stap van ketenzorg naar gedeelde zorg mogelijk te maken.
Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepenConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten